Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон үзүүлэлтийн биелэлт

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон үзүүлэлтийн биелэлт