Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт ТАТАЖ АВАХ