Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2018 оны батлагдсан төсөв

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын хавсралт2-1 (Хуулийн 6.1.1 заалтын хүрээнд)

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
  НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 74878752300
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 74878752300
  БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 7075443900
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2270547000
  Aжил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 189346900
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 999859900
  Хангамж, бараа материалын зардал 124327800
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 14119000
  Tомилолт, зочны зардал 55957500
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж 3411285800
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 10000000
  TАТААС 497038200
  УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 67306270200
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 74878752300
  Улсын төсвөөс санхүүжих 74878752300
  Aжиллагсдын тоо 117
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Мөн http://shilendans.gov.mn/org/7613?form=2072090&year=2018&group=0&task=7653-с үзэх боломжтой