ГБХЗХГ-ын Гэр бүлийн хөгжлийн газрын, Залуучуудын хөгжлийн газрын, Багануур, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргийн ГБХЗХХ-ийн даргын сонгон шалгаруулалтын дүнгийн нэгтгэл

Д/Д Шифр Ажлын байр Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ /35/ Удирдах ур чадварын түвшний үнэлгээ /40/  Ярилцлага /25/   Нийт оноо 
Боловсрол Туршлага Мэргэшсэн байдал Нийт оноо Ерөнхий мэдлэг Бичгийн шалгалт Цахим технологийн ур чадвар Нийт оноо
1 171761 БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГБХЗХХЭЛТСИЙН даргын 2.5 8 2 12.5 15.5 6 9 30.5     19.0    62.00
2 171845 3.2 8 4 15.2 15 6 9 30     15.0    60.20
3 171828 2.8 8 6 16.8 14 4 10 28     16.1    60.90
4 171735 3.06 8 6 17.06 15 2 7 24     19.0    60.06
5 171824 3.49 8 6 17.49 14.5 2 6 22.5     20.1    60.09
6 171740 4.8 7 4 15.8 13 7 8 28     17.0    60.80
7 171795 3.2 8 6 17.2 12.5 4 6 22.5     21.0    60.70
8 171743 3.24 8 6 17.24 12.5 3 5 20.5     22.5    60.24
9 171835 СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ГБХЗХХЭЛТСИЙН даргын 3.1 8 4 15.1 17 2 5 24     21.5    60.60
10 171750 3 8 7 18 16.5 4 6 26.5     16.5    61.00
11 171811 3.63 8 3 14.63 16.5 3 6 25.5     20.0    60.13
12 171776 3.3 8 4 15.3 15 2 8 25     23.0    63.30
13 171862 3 8 5 16 15 5 8 28     18.0    62.00
14 171753 3.2 8 7 18.2 15 3 6 24     18.0    60.20
15 171765 3.4 8 4 15.4 13 6 9 28     17.0    60.40
16 171860 3.8 9 6 18.8 13 5 9 27     15.0    60.80
17 171846 3.5 8 5 16.5 12 1 9 22     23.0    61.50
18 171799 2.79 8 6 16.79 12 5 5 22     21.5    60.29
19 171801   4.7 8 5 17.7 17.5 3 10 30.5     12.5    60.70
20 171808   3.01 12 5 20.01 18 1 8 27     15.0    62.01
21 171843 ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГБХЗХХЭЛТСИЙН даргын 3.1 8 5 16.1 17 1 8 26     18.0    60.10
22 171752 3.3 8 5 16.3 16.5 4 9 29.5     16.0    61.80
23 171840 4.83 10 5 19.83 15.5 5 9 29.5     14.7    64.03
24 171792   3.6 8 6 17.6 16.5 2 5 23.5     19.0    60.10
25 171759   2.7 9 5 16.7 14 5 9 28     16.0    60.70
26 171754   3.1 8 5 16.1 13 2 10 25     19.0    60.10
27 171849 ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГБХЗХХЭЛТСИЙН даргын 3.24 8 6 17.24 14 1 7 22     21.0    60.24
28 171821 3.2 8 6 17.2 13 5 9 27     10.0    54.20
29 171798 3.3 9 5 17.3 14 3 6 23     19.8    60.10
30 171736   5.04 8 5 18.04 14 2 6 22     20.0    60.04
31 171791   5.01 10 4 19.01 14 4 5 23     15.0    57.01
32 171804   3.9 9 8 20.9 12.5 8.5 3 24     21.0    65.90
33 171762 ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН даргын 5.1 6 5 16.1 18.5 1 9 28.5     21.0    65.60
34 171891 3.3 8 5 16.3 17 1 8 26     19.0    61.30
35 171805 5 12 8 25 17 5 6 28     23.0    76.00
36 171755 5.1 9 7 21.1 16 1 7 24     22.0    67.10
37 171749 2.4 8 5 15.4 13.5 3 6 22.5     10.0    47.90
38 171775 ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН даргын 2.3 8 5 15.3 18 2 10 30     16.0    61.30
39 171829 2.12 8 4 14.12 16.5 3 9 28.5     18.0    60.62
40 171806 5.16 8 4 17.16 15.5 3 10 28.5     16.5    62.16
41 171861 3.66 9 4 16.66 16 3 8 27     18.0    61.66
42 171832 2.15 8 7 17.15 15 1 10 26     20.0    63.15
43 171746 5.5 9 8 22.5 15.5 4 9 28.5     22.5    73.50
44 171809 4 9 8 21 14.5 7 9 30.5     19.0    70.50
45 171877 3.6 9 8 20.6 14.5 7 6 27.5     23.0    71.10
46 171826 2.94 8 8 18.94 14 4 6 24     18.0    60.94
47 171866 2.18 8 5 15.18 13.5 4 7 24.5     10.0    49.68
48 171817 5.7 8 8 21.7 12 7 7 26     22.0    69.70

 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ