Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын багцын 2015 оны 11 дүгээр сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын багцын 2015 оны 11 дүгээр сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ